Dworzec PKS | Plac Dworcowy 4 | Elbląg
+48 501 213 331
biuro@samul.elblag.pl

Ubezpieczenia medyczne

Ubezpieczenia medyczne

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Budynki wchodzące w skład gospodarstwa z chwilą pokrycia dachem podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, trąby powietrzne, deszcz nawalny, podtopienie, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, lawina, tąpnięcie i upadek statku powietrznego.

Odpowiedzialność cywilna rolnika
Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez rolnika i osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby pracujące w gospodarstwie – w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie mienia ruchomego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
• maszyny i sprzęt rolniczy
• ziemiopłody złożone po zbiorach na przechowanie
• zapasy i materiały
• silosy
• zwierzęta gospodarskie
• agro-casco maszyn rolniczych i wolnobieżnych
• odpowiedzialność cywilna rolnika z tytułu świadczenia usług osobom fizycznym, związanych z działalnością rolniczą
• OC działalności agroturystycznej

Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności Obejmuje padnięcie bydła lub koni w wyniku nieszczęśliwego wypadku, choroby lub zdarzenia losowego, gdy zwierzę padnie lub będzie konieczny ubój.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Zgodnie z polskim prawem, dotowane ubezpieczenia upraw zabezpieczają przede wszystkim przed skutkami anomalii pogodowych. Dotowane jest także ryzyko: huraganu, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uprawy: zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, buraków cukrowych, truskawek, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych oraz warzyw gruntowych.

Radosław Samul

Ubezpieczenia OC, AC, NW, Mieszkań i Biur tel. +48 501 213 331